วันที่ 4 มกราคม 2557 พระพิศาลศาสนกิจเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯพระพิศาลศาสนกิจ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุตินิกาย) 
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 
เป็นเจ้าภาพ 
ในงานสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ในงานบำเพ็ญพระกุศลพระศพ สมเด็จพระสังฆราช 

ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
วันที่ 4 มกราคม 2557 เวลา 19.00 น.

จึงขอเรียนเชิญคณะศิษย์ผู้ศรัทธา ร่วมอนุโมทนา และเข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ในวันเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 


คณะศิษย์พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
จ.สุรินทร์