ผ้าไตรพระราชทาน โครงการบรรพชา - อุปสมบท เฉลิมพระเกีรยติ พ.ศ.๒๕๕๗